Руководство СНО

До виконання науково - дослідницької роботи активно залучаються студенти ІХВ. Результати наукових досліджень студенти представляють на науково - практичних конференціях Так, у місті Севастополі відбувалась всеукраїнська конференція “Графіка XXI століття” , де прийняли участь студенти ІХВ. Більш докладно, далі:

Однією з найважливіших видів діяльності обдарованої молоді в інституті харчових виробництв є наукова-дослідна діяльність студентів. Участь студентів у науково-дослідницькій роботі кафедри загальноінженерних дисциплін дає можливість студентам виступати з доповідями на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, опубліковувати наукові роботи на всеукраїнських конкурсах студентських робіт з технічних наук, одержувати дипломи та грамоти.

Згідно Державної цільової програми з обдарованою молоддю, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року № 1016 та відповідно до положення про Всеукраїнську студентську Олімпіаду, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.11.2011року № 1324 студенти під керівництвом викладачів кафедра загальноінженерних дисциплін приймають участь у I та II турі Всеукраїнської студентської Олімпіади у 2012-2013 н.р”.

Професорсько-викладацький склад кафедри загальноінженерних дисциплін використовує всі способи для розвитку студентських ідей та ініціатив. Керівництво та викладачі кафедри підтримують основні напрямки наукової діяльності студентів. Серед найважливіших є участь у накових конференціях, семінарах, участь у проведені держбюджетних і госпдоговірних науково-практичних досліджень, можливість отримати практичний досвід на виробництві, бажання одержати престижну роботу та ін.

Ефективність та якість наукової роботи студенів підтверджують численні студентські наукові роботи, доповіді на конференціях, публікації, тощо.

За останні 5 років існування кафедри загальноінженерних дисциплін результати студентської наукової роботи опубліковані убільш ніж у 308 статтях і тезах, матеріалах конференцій ДонНУЕТ, інших вузів України і зарубіжжя.

Перелік статей, в яких приймали участь студенти у 2012-2013 році:

 1. Сукманов В.О., Гаркуша В.Б., Громов С.В., студент Женіков Е.О. Дослідження компресійних властивостей вершкового масла, обробленого високим циклічним тиском // Обладнання та технології харчових виробництв / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. –Вип. 28. – С. 47-57.
 2. Сукманов В.О., Левіт І.Б., Гаркуша В.Б., студент Женіков Е.О. Дослідження компресійних властивостей кислого сиру в процесі його оброблення високим тиском // Обладнання та технології харчових виробництв / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. –Вип. 28. – С. 57-63.
 3. студент Моисеева В.К., науковий керівник Сукманов В.О. «Достоинства и недостатки технологии в пищевых технологиях» Техніка та технологія харчових виробництв. Збірник тез студентських наукових праць. Вип. / Донецьк: ДонДУЕТ, 2013. - С.
 4. студент Кристя Д.А., науковий керівник Сукманов В.О. «Перспективы использования флюидных технологий для получения биологически активных веществ в пищевых производствах» Техніка та технологія харчових виробництв. Збірник тез студентських наукових праць. Вип. / Донецьк: ДонДУЕТ, 2013. - С.
 5. студент Гладкая А.С., науковий керівник Сукманов В.О. «Механизм влияния высокого давления на патогенную микрофлору в продуктах питания» Техніка та технологія харчових виробництв. Збірник тез студентських наукових праць. Вип. / Донецьк: ДонДУЕТ, 2013. - С.
 6. Соколов С.А, Декань А.А., студент Бачурін Д.О. Комбінування фізичних процессів обробки фруктових соків з метою збільшення строків їх зберігання Сб. наук. Студ. працьДонецьк, ДонНУЕТ,2012
 7. Соколов С.А., студент Бачурін Д.О. До питання визначення температурної неоднорідності у камерах високого тиску // Сучасні проблеми розвитку легкої і харчової промисловості: Міжнар. наук.-практ. Конф. Луганськ- Євпаторія.
 8. Соколов С.А. Афенченко Д. С. студент Діденко М. Ю. Оптимізація виробництва ветчинно рублених виробів з м’яса птіци за рахунок використання високого тиску. Сб. нак. Студ. працьДонецьк, ДонНУЕТ,2012
 9. Gkadkaya A. Vasslyeva E.., Gladkaya A. Technology of semi-finished products on the base of quince for whipped sweet dishes //Proceedings of International conference Modem Technologies in the Food Industry. Technicab university of Moldova.- 20I2. Volume II. - Р. 98-203
 10. Луганськ – Євпаторія – 2012. 21 вересня. Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля. ІІІ міжнародна науково-практична конференція наукової молоді і студентів «Сучасні проблеми розвитку легкої і харчової промисловості». Студент Ковалев А.А. – Электрофизические методы обработки тары для пищевых продуктов. – Грамота за кращу доповідь.
 11. Харків. ХДУХТ. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі». Студент Крістя Д.О. – Застосування ультразвукового обладнання для обробки рідин. – Диплом ІІ ступеня.
 12. Харків. ХДУХТ. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі». Студент Шулім І.М. Практичне впровадження автосатураційних пристроїв із гідродинамічним джерелом ультразвуку.
 13. студент Гасанов М.О., науковий керівник Левіт І. Б. «Методика розрахунку трибових нагнітачів » Техніка та технологія харчових виробництв. Збірник тез студентських наукових праць. Вип. / Донецьк: ДонДУЕТ, 2013. - С. Вількос І.І. науковий керівник Левіт І.Б. «Розробка критерію ступені готовності збитих кондитерських сумішей» Техніка та технологія харчових виробництв. Збірник тез студентських наукових праць. Вип. / Донецьк: ДонДУЕТ, 2013. - С.
 14. студент Квілинський О.Д., наукові керівники Левіт І.Б., Афенченко Д.С. «Класифікація реологічних тіл по структурно-механічним властивостям зсуву» Техніка та технологія харчових виробництв. Збірник тез студентських наукових праць. Вип. 6 / Донецьк: ДонДУЕТ, 2013. - С.
 15. студент Лютий В.В.,науковий керівник Левіт І.Б. «Класифікація реологічних тіл у залежності від характеру кривої ефективної в’язкості, напруження зсуву і періоду релаксації» Техніка та технологія харчових виробництв. Збірник тез студентських наукових праць. Вип. / Донецьк: дондует, 2013. - С.
 16. Новальний С.В., науковий керівникЛевіт І.Б., канд.техн.наук«Аналіз задач і методів кінематичного дослідження механізмів» Техніка та технологія харчових виробництв. Збірник тез студентських наукових праць. Вип. / Донецьк: дондует, 2013. - С.
 17. студент Соболев М. О., Наукові керівники Левіт І.Б., канд.техн.наук, Афенченко Д.С. «Криві течії другого типу» Техніка та технологія харчових виробництв. Збірник тез студентських наукових праць. Вип. / Донецьк: дондует, 2013. - С.
 18. студент Темершин Д.Д., Наукові керівники Левіт І.Б., канд.техн.наук, Афенченко Д.С. « Методи дослідження в інженерної реології» Техніка та технологія харчових виробництв. Збірник тез студентських наукових праць. Вип. / Донецьк: дондует, 2013. - С.

 19. студент Кристя Д.О., науковий керівник Левіт І.Б., канд.техн.наук «Контроль якості перемішування харчових мас по їх реологічним властивостям у хлібопекарному виробництві» Техніка та технологія харчових виробництв. Збірник тез студентських наукових праць. Вип. / Донецьк: дондует, 2013. - С.

 20. Севаторов М.М., студент Парамоненко А.І. Можливості використання ВТ для покращення якості м‘ясопродуктів. Сб. нак. Студ. працьДонецьк, ДонНУЕТ,2013.

 21. Севаторов М.М., студент Леонт‘єв Г.Г. Спосіб виробництва шинки курячої з використанням ВТ. Сб. нак. Студ. працьДонецьк, ДонНУЕТ,2013.

 22. Севаторов М.М., студент Трачковьский А.С. Використання ВТ пр виробництві м‘ясних виробів з метою керування якісних показників. Сб. нак. Студ. працьДонецьк, ДонНУЕТ,2013.

 23. Севаторов М.М., студент Парамоненко А.І. Нетермические методы обработки пищевых продуктов для снижения их микробиологической загрязненности. IV Міжнародна студентська науково-практична конференція «Науково-технічна творчість студентів з процесів і обладнання харчових виробництв». 25-26 жовтня 2012р., Донецк, ДонНУЕТ, С. 180-181.

 24. Жданов І.В. Дослідження фізико-механічних характеристик насіння соняшнику / І.В. Жданов, А.В. Шульга, Ю.О. студент Волков. - Прогресивна техніка та технологія харчових виробництв ресторанного господарства: зб. наукових праць. - № 1 (15) – Харків, 2012. – С.484-489.

 25. студент Кулишов Б.А., Стеблянко В.Г., Жданов И.В. Использование проективних преобразований при решении задач начертательной геометрии. - Тезисы докладов ХV Всеукраинской студенческой научно-технической конференции “Графика ХХI века”. – Севастополь: СевНТУ, 2012 г.

 26. студент Лебедев А.В., Жданов И.В., Петрова Ю.Н. Использование средств компьютерного моделирования для создания экспериментальной флюидной установки первого поколения. - Тезисы докладов ХV Всеукраинской студенческой научно-технической конференции “Графика ХХI века”. – Севастополь: СевНТУ, 2012 г.

 27. студент Ревякин Д.А., Стеблянко В.Г., Жданов И.В. Создание листових деталей в системе Компас-3D. - Тези доповідей студентів за підсумками ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції “Науково-технічна творчість студентів з процесів і обладнання харчових виробництв”. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012 р.

 28. студент Лебедев А.В., Петрова Ю.Н., Жданов И.В. Моделирование экспериментальной флюидной установки первого поколения. - Тези доповідей студентів за підсумками ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції “Науково-технічна творчість студентів з процесів і обладнання харчових виробництв”. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012 р.

 29. Shevchenko F. Some features of food processing industry calculations of dynamic loads/ F. Shevchenko, Ju. Petrova, I. Zhdanov, D. Kristiya. – Abstracts of the Second North and East European Congress on Food, May 26-29, 2013. – Kyiv: NUFT.

 30. Petrova Ju. The analysis of the simulation results of the stress-strained state of the equipment / Ju. Petrova, I. Zhdanov, D. Kristiya. – Proceedings of the 19th “George Baritiu” University International Conference on CDAIBE’2012 “The scale of the global crisis – quality and performance”. – “George Baritiu” University of Brasov, Romania, 2012. – P. 207-2015.

 31. Жданов І.В. Дослідження фізико-механічних характеристик насіння соняшнику / І.В. Жданов, А.В. Шульга, Ю.О. студент Волков. - Прогресивна техніка та технологія харчових виробництв ресторанного господарства: зб. наукових праць. - № 1 (15) – Харків, 2012. – С.484-489.

 32. студент Волков Ю.О., Поперечний А.М., Жданов І.В. Дослідження фізико-механічних характеристик насіння соняшнику. – Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. – Харків: ХДУХТ, 2013 р. – С.390.

 33. студент Кулишов Б.А., Стеблянко В.Г., Жданов И.В. Некоторые аспекты рационального моделироавания твердых тел. – Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. – Харків: ХДУХТ, 2013 р. – С.366.

 34. студент Лебедев А.В., Петрова Ю.Н., Жданов И.В. Моделирование экспериментальной флюидной установки первого поколения. – Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. – Харків: ХДУХТ, 2013 р. – С.367.

 35. студент Лебедєв А.В., Поперечний А.М., Жданов І.В. Кінетика нагрівання насіння соняшнику при сушінні у віброкиплячому шарі з радіаційним теплопідведенням. – Актуальні проблеми розвитку харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. – Харків: ХДУХТ, 2013 р. – С.347.

 36. студент Амангалиев Д., Стеблянко В.Г., Жданов И.В. Использование средств пакета Компас-3D V13 для создания параметрических зображений. – Техніка та технологія харчових виробництв: тези доповідей студентських наукових праць. – Донецьк, ДонНУЕТ, 2013 р.

 37. студент Лебедев А.В., Стеблянко В.Г., Жданов И.В. Применение компьютерного пакета Autodesk Inventor для создания параметрической модели флюидной установки первого поколения. – Техніка та технологія харчових виробництв: тези доповідей студентських наукових праць. – Донецьк, ДонНУЕТ, 2013 р.

 38. студент Ромась Е.С., Стеблянко В.Г., Жданов И.В. Использование поверхностного моделирования пакета Компас-3D V13. – Техніка та технологія харчових виробництв: тези доповідей студентських наукових праць. – Донецьк, ДонНУЕТ, 2013 р.

 39. Гладкая А.Д., Головинов В.П., студент Бачурин Д.О. «Компьютерная программа для определения расчетной нагрузки линии трансформаторной подстанции, питающей рабочее освещение». Збірник тез доповідей студентів за підсумками IV міжнародної науково-практичної конференції 25-26 жовтня 2012р.(випуск 4).- Донецьк 2012. Донецький національний університет економіки і торгівлі, 2012. – С. 146-147

 40. Гладкая А.Д., Головинов В.П., студент Волков Ю.О. «Сверхкритические флюиды на основе CO2. История развития. Краткая характеристика процесса и оборудования. Тенденции развития в Украине »// Збірник тез студентських наукових праць „Техніка та технологія харчових виробництв” (технична серія) – Донецьк 2013: Донецький національний університет економіки і торгівлі, 2013. – С.

 41. Гладкая А.Д.,Головинов В.П., студент Шулим И.Н., студент Кристя Д.А. «Практическое внедрение автосатурационных устройств с гидродинамическим источником ультразвука» // Збірник тез студентських наукових праць „Техніка та технологія харчових виробництв” (технична серія) – Донецьк 2013: Донецький національний університет економіки і торгівлі, 2013. – С.

Отримано 2 патенти на корисну модель:

 1. Сушильний апарат. Пат. України № 11616, МПК (2013) А23В 7/03; заявл. 08.10.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9. - 3 с. Автори: Жданов І.В., Поперечний А.М., Шульга А.В., студент Волков Ю.О.
 2. Спосіб сушіння дрібнокускових харчових продуктів. Пат. України № 11611, МПК (2013) А23В 7/00; заявл. 08.10.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9. - 3 с. Автори: Жданов І.В., Поперечний А.М., Шульга А.В., студент Лебедєв А.В.

Патенти, подані до затвердження:

 1. Спосіб отримання напівфабрикату тривалого терміну зберігання "яєчня з беконом" МПК А23L 3/26 / В.О. Сукманов, О.В. Іванченко, студент О.К. Богаченко, студент О.М. Толсторебров; заявник та патентовласник Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.

Студент Волков Ю.О. Сушильний апарат. Пат. України № 11616, МПК (2013) А23В 7/03; заявл. 08.10.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9. - 3 с. Автори: Жданов І.В., Поперечний А.М., Шульга А.В.

Студент Лебедєв А.В. Спосіб сушіння дрібнокускових харчових продуктів. Пат. України № 11611, МПК (2013) А23В 7/00; заявл. 08.10.2012; опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9. - 3 с. Автори: Жданов І.В., Поперечний А.М., Шульга А.В.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com